Voorwaarden trainingen

Algemene voorwaarden trainingen:

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over motorrijder/deelnemer/cursist/bestuurder, hierna te noemen de cursist, wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke persoon bedoeld.
Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over VRO, worden alle motortrainingen welke gevolgd kunnen worden bedoeld.

Algemene bepalingen:
De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs / categorie A 
Het is de cursist niet toegestaan om tijdens een training een duopassagier mee te nemen.

Veiligheidsvesten:
Tijdens de trainingsdag draagt de cursist een door VTM, voor die dag, ter beschikking gesteld een geel veiligheidsvest.

Verbindingen:
Tijdens de trainingsdag zal de cursist met de instructeur in verbinding staan middels door VTM, voor die dag, beschikbaar gestelde communicatie.

Kleding:
Het dragen van beschermende motorkleding, helm, handschoenen en schoeisel is verplicht.

Voertuig:
De cursist dient ervoor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de cursus deelneemt voldoet aan alle eisen zoals omschreven in de Nederlandse wet en verkeerswetgeving.
De cursist dient de motorfiets waarmee hij of zij aan de cursus deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die minimaal een aansprakelijkheidsdekking biedt tijdens de deelneming aan de door VTM georganiseerde trainingen en /of cursussen.

Aansprakelijkheid:
Door inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met al hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.
Door inschrijving doet de deelnemer tevens afstand van zijn verhaalsrecht op de door VTM aangestelde trainer of instructeur.

Motortraining:
Voor schadegevallen en ongevallen ontstaan vóór, tijdens of na een training wijst VTM iedere aansprakelijkheid met betrekking tot personen-, zaakschade of anderszins af.
De cursist zal nimmer zijn of haar instructeur aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid.
De cursist is verantwoordelijk voor de door hem of haar veroorzaakte schade of ongeval, voor overtredingen van wettelijke voorschriften, of ter plaatse geldende reglementen.

Gezondheidsverklaring:
Door invullen van het inschrijfformulier VRO verklaart de cursist tevens in goede gezondheid te verkeren en niet onder doktersbehandeling te zijn in verband met enige ziekte, letsel of lichamelijk gebrek wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op het motorrijden.

Betaling:
De cursist zorgt dat het verschuldigde cursusgeld uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de training volledig is voldaan, tenzij anders vermeld.
Indien een annulering binnen 7 dagen vóór de trainingsdag wordt gedaan, en er geen vervangende cursist voor in de plaats kan komen, is het volledige cursusgeld verschuldigd. Cursist blijft echter recht houden om een VRO op een, in overleg gestelde datum, te volgen.

Verzekering:
Indien na eventuele schade of ongeval blijkt dat de motorverzekeraar de aan de motorfiets van de cursist zelf opgelopen en/of aan derden toegebrachte schade op grond van het volgen van een training niet wenst uit te keren, dan is dat een nalatigheid van de cursist waar VTM nooit aansprakelijk voor is.

Toertochten 2024