Voorwaarden motorreizen

Algemene Voorwaarden Motorreizen

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over deelnemer wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke persoon bedoeld.

Algemene bepalingen:
VTM organiseert groepsreizen voor particuliere motorrijders.
VTM is geen reisorganisatie en handelt hier ook niet naar. 
VTM organiseert deze reizen puur als hobby.
Deelnemer aan een reis dient zelf een persoonlijke/geldige annuleringsverzekering te regelen.

De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs / categorie A.
Het is deelnemer toegestaan om tijdens een reis een duopassagier mee te nemen.

Inschrijving:
Indien sprake is van meerdere reizigers die gezamenlijk boeken, of indien een persoon boekt (mede) namens of ten behoeve van één of meerdere anderen, wordt de reiziger die optreedt als aanmelder, respectievelijk contactpersoon, geacht volledig bevoegd en gemachtigd te zijn namens, alle tot die groep behorende reizigers te handelen en is de aanmelder hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van alle verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting. Na ontvangst van uw boeking ontvangt u een boekingsbevestiging en dient er 10% van de reissom met een minimum van € 75,- per persoon te worden aanbetaald.

Betaling:
De deelnemer zorg er voor dat het verschuldigde inschrijfgeld uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur volledig aan VTM is voldaan.

Annuleren:
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de reis betaalt de deelnemer 40% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 6e tot de 4e week voor aanvang van de reis betaalt de deelnemer 60% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 4e tot de 2e week voor aanvang van de reis betaalt de deelnemer 80% van de reissom.
Bij annulering vanaf de 2e week tot aanvang van de reis betaalt de deelnemer de volledige reissom.

Opzegging door VTM
VTM heeft het recht de uitvoering van de groepsreis te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers.
Annulering zal uiterlijk 14 dagen voor het begin van de reis schriftelijk of per mail aan de deelnemer worden meegedeeld.
Ingeval er sprake is van annulering wegens bovengenoemde reden, zal door VTM een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden.

Aansprakelijkheid:
Door invullen van het inschrijfformulier “Meerdaagse tocht” gaat de deelnemer akkoord met al hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.
Door inschrijving doet de deelnemer tevens afstand van zijn verhaalsrecht op VTM  en / of op een door VTM aangestelde reisbegeleider.
VTM is niet aansprakelijk voor de fouten die zijn gemaakt door (rechts)personen, zoals eigenaren of medewerkers van hotels, restaurants en andere leveranciers of dienstverleners die door VTM zijn ingeschakeld bij de uitvoering of invulling van de reisovereenkomst waarvoor de cursist zich via VTM heeft ingeschreven.
VTM is wel bereid om haar volledige medewerking te verlenen bij het verhalen van voornoemde schade op de feitelijke veroorzaker en /of aansprakelijke leverancier of dienstverlener.
VTM heeft in haar leveringsvoorwaarden haar eigen aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste één maal het factuurbedrag van de genoten reis.

Motorreis:
Voor schadegevallen en ongevallen ontstaan vóór, tijdens of na een reis wijst VTM iedere aansprakelijkheid met betrekking tot personen-, zaakschade of anderszins af.
De deelnemer zal nimmer zijn of haar instructeur aansprakelijk stellen voor enige actie of nalatigheid.
De deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem of haar veroorzaakte schade of ongeval; voor overtredingen van wettelijke voorschriften; of ter plaatse geldende reglementen.

Voertuig:
De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de motorfiets waarmee men aan de reis deelneemt voldoet aan alle eisen zoals omschreven in het voertuigreglement.
De deelnemer dient de motorfiets waarmee deelnemer aan de reis deelneemt te verzekeren conform de eisen zoals deze in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) zijn vastgelegd bij een maatschappij die minimaal een aansprakelijkheidsdekking biedt tijdens de deelneming aan de door VTM georganiseerde trainingen en / of cursussen en / reizen.

Verzekering:
Indien na eventuele schade of ongeval blijkt dat de motorverzekeraar de aan de motorfiets van de deelnemer zelf opgelopen en/of aan derden toegebrachte schade op grond van het volgen van een training niet wenst uit te keren, dan is dat een nalatigheid van de deelnemer waar VTM nooit aansprakelijk voor is.

Rijbewijs:
De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs.

Kleding:
Het dragen van beschermende motorkleding, helm, handschoenen en schoeisel is verplicht.

Gezondheidsverklaring:
Door ondertekening van het inschrijfformulier “Meerdaagse tocht” verklaart de deelnemer tevens in goede gezondheid te verkeren en niet onder doktersbehandeling te zijn in verband met enige ziekte, letsel of lichamelijk gebrek wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op het motorrijden.

 

Toertochten 2024